Rechtsgebieden

Onze vreemdelingenprocedures

  • Vreemdelingenbewaring
  • Asielaanvraag
  • Naturalisatie
  • Verblijfsvergunning
  • Gezinshereniging
  • Buitenschuld en staatloosheid
  • Humanitair en schrijnende omstandigheden

De regels van het Nederlands asielrecht worden grotendeels bepaald door het Vluchtelingenverdrag en het Europees recht (EVRM en EU-richtlijnen). Het is verder uitgewerkt in de Nederlandse vreemdelingenwet.

Asiel aanvragen
Een persoon van buiten de EU die in Nederland asiel aanvraagt heeft recht op een verblijfsvergunning deze aantoont dat bescherming van de Nederlandse overheid nodig is. Bij een asielaanvraag beoordeelt de IND of die noodzaak aannemelijk is. De asielzoeker moet zijn best doen om alles naar voren te brengen dat mogelijk is, en de IND dient dit op welwillende wijze te onderzoeken. Een advocaat kan hierbij ondersteuning bieden, ook als de procedure nog niet is aangevangen.

Vluchteling
Als duidelijk is dat iemand bescherming nodig heeft omdat deze wordt vervolgd vanwege zijn religie, ras, geslacht, godsdienst of politieke overtuiging, dan moet de IND die persoon erkennen als vluchteling. Als een persoon behoefte heeft aan bescherming om een andere reden, bijvoorbeeld vanwege oorlog, dan heeft hij recht op “subsidiaire” bescherming.
Een asielaanvraag wordt afgewezen als de IND van mening is dat bescherming niet nodig is.
Dit is bijvoorbeeld het geval als de IND het verhaal niet gelooft, als de eigen overheid bescherming kan bieden of als de asielaanvraag op grond van de “Dublinverordening” in een andere EU-lidstaat moet worden ingediend. Ook kan een aanvraag worden afgewezen als de asielzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde.

Asielrecht
Het asielrecht is constant in ontwikkeling. Asielzoekers hebben vanaf de asielaanvraag recht op begeleiding door een gespecialiseerd advocaat. Deze kan de asielprocedure van voor de aanvang af volgen en desnoods aangeven van wat wel en niet relevant is en om hulp te bieden als doorprocederen noodzakelijk blijkt. Inge Zuidhoek heeft alle kennis hiervoor in huis.

LHBTQIA+
In diverse landen is een persoon met andere geslachtskenmerken of gedragingen bij wet verboden of wordt dusdanig tegengewerkt dat het onveilig is om in eigen land te blijven. Dan kan een asielprocedure uitkomst brengen. Inge Zuidhoek heeft hier een specialisatie in.